بودجه بندی کنکور رشته ریاضی نظام قدیم

0
1632
لیست درس های عمومی کنکور سراسری
عنوان درسضریبشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی۴۱ تا ۲۵۲۵
زبان عربی۲۲۶ تا ۵۰۲۵
فرهنگ و معارف اسلامی۳۵۱ تا ۷۵۲۵
زبان انگلیسی۲۷۶ تا ۱۰۰۲۵
لیست درس های اختصاصی کنکور ریاضی
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
ریاضیات۱۰۱ تا ۱۵۵۵۵
فیزیک۱۵۶ تا ۲۰۰۴۵
شیمی۲۰۱ تا ۲۳۵۳۵
بودجه بندی درس زبان و ادبیات فارسی در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
واژگان۳۳۳۳۳۳۳۳
املا۲۲۲۲۲۲۲۲
دستور زبان و نگارش۵۵۵۵۵۵۵۵
تاریخ ادبیات۳۳۳۳۳۳۳۳
آرایه ها۳۳۳۳۳۳۳۳
قرابت معنایی۹۹۹۹۹۹۹۹
بودجه بندی درس زبان عربی در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
ترجمه و تعریب۸۸۸۸۸۸۸۸
درک مطلب۴۴۴۴۴۴۴۴
تشکیل۲۲۲۲۲۲۲۲
تحلیل صرفی۳۳۳۳۳۳۳۳
قواعد۸۸۸۸۸۸۸۸
بودجه بندی درس دین و زندگی در کنکور ریاضی
کتاب های درسی / سال۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
سال دوم۱۲۹۹۹۹۹۹۹
سال سوم۹۹۹۹۹۹۹۹
سال چهارم۴۷۷۷۷۷۷۷
بودجه بندی درس زبان انگلیسی در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۷۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱۹۰
واژگان۸۸۸۸۸۸۷۶
گرامر۴۴۴۴۴۴۳۴
Cloze Test55555555
درک مطلب (Reading)8888881010

بودجه بندی مجموعه ریاضی در کنکور ریاضی

بودجه بندی درس ریاضیات (دیفرانسیل و ریاضیات پایه) در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
یادآوری مفاهیم پایه۰۰۰۰۰۱
دنباله۱۲۱۱۰۲
حد و پیوستگی۴۴۵۴۴۳
مشتق و کاربرد مشتق۷۶۶۸۸۹
انتگرال۲۲۲۲۲۲
تابع۲۲۱۳۳۳
الگو و دنباله۰۰۱۱۰۰
توابع خاص ، نامعادله۰۰۰۱۲۰
توابع نمایی و لگاریتم۱۱۱۰۰۱
محاسبات جبری معادلات و نامعادلات۳۴۳۱۲۱
مثلثات۴۳۳۳۳۲
بودجه بندی درس ریاضیات (ریاضیات گسسته و جبر و احتمال و آمار و مدلسازی) در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
گراف۲۱۱۱۱۲
نظریه اعداد۳۳۳۲۳۳
ترکیبیات۰۱۲۱۱۱
احتمال۴۴۳۴۳۳
استدلال ریاضی۲۲۲۱۲۱
مجموعه ها ، ضرب دکارتی و رابطه۲۲۲۳۲۲
آمار و مدلسازی۲۲۲۲۲۲
آنالیز ترکیبی۰۰۱۱۱۱
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه تحلیلی) در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
بردار۱۱۱۲۱۱
خط و صفحه۱۲۲۱۲۲
مقاطع مخروطی۲۲۳۲۳۱
ماتریس و دترمینان۳۱۱۲۲۲
دستگاه های معادله های خطی۱۲۱۱۰۲
بودجه بندی درس ریاضیات (هندسه پایه) در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
استدلال در هندسه۱۱۳۲۱۲
مساحت و قضیه فیثاغورس۱۱۰۳۲۱
تشابه۱۱۱۱۰۱
دایره۱۲۲۱۲۲
تبدیل ها۱۱۱۱۱۰
هندسه ی فضایی۳۲۱۲۲۲

بودجه بندی مجموعه فیزیک در کنکور ریاضی

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی
کتاب درسیمباحث۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
فیزیک پایهنور هندسی۴۴۴۴۴۴
فیزیک و اندازه گیری۰۰۱۱۱۱
کار و انرژی۰۱۱۱۱۱
ویژگی های ماده۱۳۲۳۳۳
گرما و قانون گازها۴۲۲۲۲۲
ترمودینامیک۳۳۳۳۳۳
الکتریسیته ساکن۴۳۳۳۲۲
جریان الکتریکی۳۳۴۴۴۴
مغناطیس و القا۴۴۴۳۴۴

بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی

بودجه بندی درس شیمی در کنکور ریاضی
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
ساختار اتم۲۳۲۳۱۳
جدول تناوبی عنصرها۳۳۲۳۴۳
ترکیب های یونی۱۰۱۱۱۱
ترکیب های کووالانسی۳۳۴۲۲۳
ترکیب های آلی۲۲۲۲۲۱
استوکیومتری۴۴۴۵۴۴
ترمودینامیک۴۴۴۴۴۴
محلول ها۴۴۴۴۴۴
سینتیک۲۲۲۴۲۲
تعادل۳۳۳۱۱۳
اسید و باز۴۴۴۳۴۳
الکتروشیمی۳۳۳۳۴۴
در ادامه بخوانید:  بودجه بندی کنکور رشته تجربی نظام قدیم

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید