بودجه بندی کنکور هنر

0
2890
لیست درس های عمومی کنکور سراسری هنر
عنوان درسضریبشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
زبان و ادبیات فارسی۴۱ تا ۲۵۲۵
زبان عربی۲۲۶ تا ۵۰۲۵
فرهنگ و معارف اسلامی۳۵۱ تا ۷۵۲۵
زبان انگلیسی۲۷۶ تا ۱۰۰۲۵
لیست درس های اختصاصی کنکور سراسری هنر
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالات
درک عمومی هنر۱۰۱ تا ۱۳۰۳۰
درک عمومی ریاضی – فیزیک۱۳۱ تا ۱۶۰۳۰
ترسیم فنی۱۶۱ تا ۱۸۰۲۰
خلاقیت تصویری و تجسمی۱۸۱ تا ۲۰۰۲۰
خلاقیت نمایشی۲۰۱ تا ۲۲۰۲۰
خلاقیت موسیقی۲۲۱ تا ۲۴۰۲۰
خواص مواد۲۴۱ تا ۲۶۰۲۰

بودجه بندی درک عمومی هنر در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی مبحث درک عمومی هنر در کنکور هنر
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲
هنر پیشا تاریخیایران۲۲۱۱۰
جهان۱۱۱۰۰
هنر تمدن های باستانیایران۳۱۵۱۴
چین و ژاپن۲۱۲۱۰
هند۰۰۱۱۱
بین النهرین۱۱۰۱۲
اژه و یونان۱۱۱۱۱
اتروسک و روم۰۱۱۱۱
پیشاکلومبی۰۰۰۱۰
مصر۱۱۱۱۱
هنر اسلامیایران۵۷۴۷۴
جهان۱۱۱۰۱
هنر صدر مسیحیت و قرون وسطی۱۰۱۱۱
هنر رنسانس۱۲۱۱۰
سبک های هنری۶۶۷۷۵
صنایع دستی۲۱۱۱۲
عکاسی۱۱۲۲۲
موسیقی۱۱۰۱۱
خلاقیت نمایشی۳۱۰۰۲
خط و خوشنویسی۱۱۰۰۱
چاپ۰۰۰۱۰
درک تصویر۰۱۰۰۰

بودجه بندی دروس ریاضی و فیزیک در کنکور هنر

بودجه بندی درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲
نسبت و تناسب۱۱۰۱۱
درصد۰۱۰۱۱
اعداد گویا۲۱۱۲۳
توان۰۰۰۰۰
چندجمله ای ها و اتحاد۱۱۰۰۰
ب.م.م و ک.م.م۰۰۰۰۰
دستگاه مختصات۰۰۰۰۱
اعداد حقیقی۱۱۱۰۰
نسبت های مثلثاتی۰۰۰۰۰
معادلات درجه اول۰۰۲۱۱
معادلات درجه دوم۰۱۱۰۰
آنالیز ترکیبی و احتمال۱۰۱۱۱
هندسه مثلث۴۴۳۲۳
هندسه چندضلعی ها۱۱۲۲۱
هندسه دایره۲۴۲۳۱
هندسه فضایی۱۱۳۲۱
تبدیلات هندسی و شکل۲۳۳۷۴
هوش۳۵۵۲۲
الگوسازی ریاضی۶۰۱۰۱
گسترده۰۱۰۰۲
شناخت احجام۰۰۰۱۲
انواع انرژی۱۰۰۰۰
رسانایی گرمایی۰۱۱۰۰
تعادل گرمایی۰۰۰۰۰
گرمای ویژه۰۰۰۱۰
ویژگی های ماده۰۰۱۰۱
فشار۰۱۰۰۰
جرم حجمی۱۰۰۰۰
امواج۰۰۰۰۰
فیزیک نور۲۱۱۲۱
الکتریسیته۰۱۰۱۰
نیروها و بردارها۰۰۰۰۰
قوانین نیوتن۰۱۱۱۲
کار و انرژی و توان۱۰۱۰۱

بودجه بندی ترسیم فنی در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی درس ترسیم فنی در کنکور هنر
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
هندسه مسطحه۶۶۸۷۸۸
ترسیمات هندسی۰۳۳۰۲۱
هندسه احجام۰۲۰۱۰۱
رسم سه نما۱۰۱۲۱۱
مجهول یابی۲۲۱۲۰۱
شناخت احجام۳۰۱۱۰۰
تقارن۱۰۰۰۰۱
مقیاس۰۰۰۰۰۰
اندازه گذاری۰۰۰۰۰۰
سیستم های نقشه کشی۰۰۰۰۰۰
خط و صفحه۱۱۲۳۴۱
ابزار و تجهیزات۲۰۱۰۳۲
نقشه کشی معماری۲۵۳۴۱۳
پرسپکتیو و تصاویر موازی۲۱۰۰۰۰
برش۰۰۰۰۰۰
فضا۰۰۰۰۱۰
دوران۰۰۰۰۰۰
گسترده۰۰۰۰۰۰
سایه و انعکاس۰۰۰۰۰۰
هوش۰۰۰۰۰۱

بودجه بندی خلاقیت تصویری در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی مبحث خلاقیت تصویری در کنکور هنر
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲
مبانی هنرهای تجسمیکیفیات و فنون بصری۶۵۴۲۴
تحلیل و درک آثار تصویری۵۶۸۶۷
مبانی رنگ۰۰۰۱۰
مبانی طراحی گرافیکخط در گرافیک۱۱۰۱۰
تحلیل آرم و نشانه شناسی۴۰۱۲۰
مکاتب گرافیک و طراحی پوستر۰۲۰۰۲
پایه و اصول صفحه آرایی۰۱۰۰۰
شناخت تکنیکمبانی چاپ دستی۰۰۰۰۱
ابزار شناسی۰۰۰۱۰
مبانی تصویر سازی۰۱۲۰۱
سبک شناسیشناخت آثار هنرمندان و آثار تاریخی۲۰۲۳۲
سبک شناسی تحلیلی۲۳۲۲۲
سایر مباحث۰۱۱۲۱

بودجه بندی خلاقیت نمایشی در کنکور هنر

بودجه بندی مبحث خلاقیت نمایشی در کنکور هنر
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲۹۱
عناصر نمایش۵۱۵۰۲۲
نمایش یونان۰۰۱۰۰۱
نمایش روم و قرون وسطی۱۱۰۰۰۰
نمایش رنسانس۱۰۰۰۲۰
نمایش شرق۱۰۱۰۲۲
نمایش قرن ۲۰۰۱۲۱۱۱
نمایش ایران۱۲۰۱۲۱
مکاتب ادبی و ادبیات۰۱۰۱۰۱
نمایش عروسکی۱۱۲۲۰۰
سینمای ایران۰۲۱۲۱۱
مباحث فنی سینما۱۵۲۰۰۰
سینمای ملل۲۲۰۱۲۲
سبک های سینمایی۱۲۰۶۴۳
کارگردانان خلاق دوره صامت۱۰۰۱۰۰
تدوین۱۰۰۲۱۱
درک تصویر۲۲۶۳۲۵
تلویزیون۰۰۰۰۰۰
کلیات سینما۱۰۰۰۱۰
اسطوره و حماسه۱۰۰۰۰۰

بودجه بندی خلاقیت موسیقی در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی مبحث خلاقیت موسیقی در کنکور هنر
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲
نت شناسی۰۰۰۰۰
فواصل غربی۰۰۱۱۴
فواصل ایرانی۰۰۰۰۰
گام های غربی۱۱۲۰۲
گام های کلیسایی۰۰۱۰۰
مدشناسی ایرانی۳۳۲۲۱
سازشناسی غربی۳۵۴۴۳
سازشناسی ایرانی۲۱۲۲۲
تاریخ موسیقی جهان۱۰۰۱۴
تاریخ موسیقی ایران۱۰۲۱۰
آکوردشناسی۳۰۲۲۳
هارمونی۲۲۲۱۰
فرم شناسی۱۴۱۳۱
فیزیک صوت۰۰۰۰۰
تعاریف ایرانی۰۰۰۰۰
علائم ، تعاریف و اختصارات۱۲۰۰۰
ریتم و میزان بندی۰۰۰۰۰
تلفیق سازشناسی۰۱۰۱۰
تلفیق مدها و گام ها۰۱۱۱۰
موسیقی فیلم۱۰۰۰۰
مدشناسی ایرانی و آکوردشناسی۱۰۰۰۰

بودجه بندی خواص مواد در کنکور سراسری هنر

بودجه بندی خواص مواد در کنکور هنر
مباحث / سال۹۶۹۵۹۴۹۳۹۲
مواد و مصالح۳۳۱۳۴
فلزات و نافلزات۱۰۲۰۲
کاغذ و چاپ۳۳۴۰۳
صنایع دستی۰۱۲۵۲
شیشه۱۰۰۰۱
الیاف نساجی۳۲۲۱۲
چوب۱۱۱۳۱
صنایع جدید۲۰۳۱۰
شیمی رنگ۱۳۴۲۲
عکاسی۲۳۱۱۰
ابزار و اسلوب های هنری۲۱۰۱۱
مرمت و موزه داری۰۱۰۲۰
حلال ها و رنگ برها۰۰۰۰۱
شوینده ها و پاک کننده ها۰۰۰۱۱
قیر و مواد نفتی۱۰۰۰۰
چسب۰۱۰۰۰
صنایع غذایی و دارویی۰۱۰۰۰
در ادامه بخوانید:  بودجه بندی کنکور رشته زبان

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید